Saturday, July 25, 2015

President Obama, Kenyan President Kenyatta hold news conference